Quyền Được Tiếp Nhận Thông Tin

Quyền được tiếp cận thông tin


Ông Deepak Mittal

Tổng Lãnh Sự

Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ

55 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 00 84 8 38251887 / 38237050

Fax: 00 84 8 38237047

Email: cg.hcm@mea.gov.in

Ông Manoj Kumar

Lãnh Sự kiêm Chánh Văn Phòng

& Phụ Trách Thông Tin Chung (PIO)

Tel: 00 84 8 38237072 / 38237050

Fax: 00 84 8 38237047

Email: hoc.hcm@mea.gov.in