Consul General with Chief of Air Staff during their call on Vice Chairman of People’s Committee of HCMC

Consul General with Chief of Air Staff during their call on Vice Chairman of People’s Committee of HCMC

Dr. K. Srikar Reddy, Consul General of India accompanied the visiting delegation led by Air Chief Marshal Birender Singh Dhanoa, Chief of Air Staff, Indian Air Force during their call on H.E. Mr. Le Van Khoa, Vice Chairman of the People’s Committee of Ho Chi Minh City on November 3, 2017. The visit took place to further strengthen the defence cooperation between India and Vietnam.

****

Vào ngày 03 tháng 11 năm 2017, ông K. Srikar Reddy, Tổng Lãnh sự Ấn Độ �’ã tháp tùng phái �’oàn của Đại Tướng Không Quân Binrender Singh Dhanoa, Tư Lệnh Không Quân Ấn Độ trong buổi chào xã giao Ngài Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND Thành ph�’ H�” Chí Minh. Chuyến thăm này nhằm thắt chặt hợp tác về qu�’c phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam.