Dr. K. Srikar Reddy, Consul General of India in Ho Chi Minh City visited the Cuu Long Delta Rice Research Institute (CLRRI)

Dr. K. Srikar Reddy, Consul General of India in Ho Chi Minh City visited the Cuu Long Delta Rice Research Institute (CLRRI)

On November 21, 2017, Dr. K. Srikar Reddy, Consul General of India in Ho Chi Minh City visited the Cuu Long Delta Rice Research Institute (CLRRI) which was established in 1977 with Government of India’s assistance in providing technical expertise and equipment for the Institute.  Since then, 114 experts from the Institute have been trained in India as part of Government of India’s capacity building programmes offered in field of agriculture to Vietnam.

Ngày 21 tháng 11 năm 2017, ông K. Srikar Reddy, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm Viện Nghiên cứu Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (CLRRI). Viện được thành lập năm 1977 với sự giúp đỡ của Chính phủ Ấn Độ trong việc trong chuyên môn và trang thiết bị kỹ thuật. Cho đến nay, 114 chuyên gia của Viện đã được đào tạo tại Ấn Độ theo chương trình đào tạo nguồn nhân lực của Chính phủ Ấn Độ trong lĩnh vực nông nghiệp dành cho Việt Nam.