Lệ phí thị thực

Lệ phí thị thực


 

 

STT

 Loại Visa

Số lần 

 Thời gian 

 Phí USD

01.

Du lịch Nhập cảnh

một/hai lần

03 tháng

40

02.

Thị thực quá cảnh

Nhập cảnh một lần

Tối đa 15 ngày

20

03.

Thị thực sinh viên

Nhập cảnh một/hai/nhiều lần

Tối đa 05 năm

75

04.

Thị thực cho mục đích kinh doanh

Nhập cảnh một/hai/nhiều lần

Tối đa 06 tháng

120

05.

Loại thị thực khác

Nhập cảnh một/hai/nhiều lần

Tối đa 06 tháng

80

06.

Loại thị thực khác

Nhập cảnh nhiều lần

Tối đa 01 năm

120

07.

Loại thị thực khác

Nhập cảnh nhiều lần

Tối đa 05 năm

200

Chú ý:

– Lệ phí thị thực chỉ được chấp nhận bằng đồng đô la Mỹ, trả bằng tiền mặt.

– Bảng lệ phí thị thực nêu trên chỉ dành cho người mang quốc tịch Việt Nam. Nếu người xin cấp thị thực không có quốc tịch Việt Nam, để có thông tin về bảng lệ phí cấp thị thực kinh doanh và các loại thị thực khác, vui lòng liên hệ Phòng thị thực, Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh.