Nhân viên

Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại và địa chỉ E-mail
 
Tổng Lãnh Sự
+84-8- 3823 7050
cg.hcm@mea.gov.in
Ông Manoj Kumar
Lãnh sự kiêm Chánh văn phòng
+84-8-3823 7050 Ext 13
hoc.hcm@mea.gov.in
Bà Reena Jain
Lãnh sự (PPS) của Tổng Lãnh Sự
+84-8- 3823 7050 Ext 15
cgihcmc@hcm.vnn.vn
Ông Rajesh Dwivedi
Phó Lãnh Sự( Phụ trách hành chính)
+84-8- 3823 7050 Ext 16
adminhcmc@vnn.vn
Ông Rajiv Ahuja
Phó Lãnh Sự(Phụ trách các vấn đề lãnh sự)
+84-8- 3823 7050 Ext 14

cons.hcm@mea.gov.in

Bà Phạm Thị Tuyết
Trợ lý thương mai
3823 7050 Ext 17
cgihcmc@hcm.vnn.vn
Cô Nguyễn Thị Kim Du
Phiên dịch
3823 7050 Ext 11
cgihcmc@hcm.vnn.vn
Ông. Phạm Hữu Tú
Visa Assistant
3823 7050 Ext 14
cons.hcm@mea.gov.in