Phí Passport

 Loại hộ chiếu

 Phí

Hộ chiếu thường 36 trang (cấp lần đầu hoặc cấp lại hộ chiếu) $ 75.00
Hộ chiếu thường (Jumbo) 62 trang (cấp lần đầu hoặc cấp lại hộ chiếu) $ 100.00
Bản sao hộ chiếu 36 trang (thay cho hộ chiếu bị mất, bị hư hại hoặc bị mất trộm) $ 150.00
Bản sao hộ chiếu 62 trang (thay cho hộ chiếu bị mất, bị hư hại hoặc bị mất trộm) $ 175.00
Giấy chứng nhận trường hợp khẩn cấp $ 15.00
Gia hạn E.T.D (thời gian dự kiến đến)  $ 5.00
Giám sát/Chứng thực (Thay đổi địa chỉ, ECNR, Endst, Tên vợ/chồng…) $ 25.00
Giấy chứng nhận tư pháp của cảnh sát hoặc Chứng nhận của PCC $25.00

 

 */ Lưu ý: 

Thanh toán chỉ được chấp nhận bằng USD tiền mặt

– Kể từ 01/04/2011, phí dịch vụ cộng thêm sẽ là  US$ 3.00 cho mỗi đương đơn, được áp dụng cho tất cả dịch vụ lãnh sự (bao gồm cả dịch vụ Visa và Passport)