1. Địa chỉ : Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ 55, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh,…

List of officers   Name  Designation  Telephone Number & E-mail address Ms Smita Pant  Consul General +84-8-38237050, +84-8-38237053 cg.hcm@mea.gov.in Mr.…